A Scipio krónika

Ie. 270 nyarán, alig néhány nappal azután, hogy a család a római szenátustól hűségük és hősiességük elismeréseként 2 várost, és a hozzátartozó területeket megkapta, a családfő és fiai gondterhelten ültek a főváros palotájában. Cornelius Scipio , a frakcióvezető aggódva nézte fiait, nem tudván, vajon mit hoz számukra az elkövetkező néhány év. Fiai már nem voltak ennyire borúlátóak ,fűtötte őket a hírnév, a dicsőség és persze a hatalom utáni vágy. A legidősebb fiú Julianus, aki mellesleg Capua kormányzója is, még próbált visszafogott maradni, de két öccse Gaius és Quintus már alig várta hogy bizonyíthasson. Apjuk felállt, sóhajtott egy nagyot és ismertette a szenátus döntését. Ez úgy szólt, hogy a család azonnal vonuljon a görög városok által birtokolt Szürakuszai-hoz, és foglalja azt el seregével. Ennek megvalósítása azonban Cornelius szerint nem kis feladat, megvalósítása kérdéses.  A kincstárban levő 5000 denarius, és az a néhány kiképzett alakulat, ami a család rendelkezésére állt, nem állította egyszerű feladat elé a frakcióvezetőt. Mindenesetre számítottak erre az eshetőségre, és nem érte őket teljesen felkészületlenül. - Jelenleg muszáj behódolnunk a szenátus akarata előtt! – szólt Cornelius. Rá vagyunk szorulva a támogatásukra és a pénzükre is! Ha majd elég erősek leszünk, megmutatjuk nekik ! Induljatok fiaim! Megbeszélik az elkövetkező időszak lépéseit, és mindenki nekilát teendőinek. Quintus seregével Messana mellett kezd készülődni, hiszen apja őt bízza meg Szürakuszai elfoglalásával. Capuaból 1 Hastatus egység érkezik Gaius csapataihoz, aki hajóra száll, és elindul Messanaba Aulus admirális flottájával. Az ő feladata, hogy csapatait bocsássa Quintus rendelkezédére , majd menjen Messana városába. Aulus Ovidius kém is azonnal elindul az elfoglalandó városba információkat gyüjteni. Közben a fejlesztés sem állhat le, Capuaban kikötő építésébe kezdenek 800 denariusért. 270 tele sem telt nyugodtabban, hiszen Gaius partraszállt Messana mellett, seregét átadta Quintusnak, ő pedig apja parancsa szerint Messanaba ment. Messanaból még 2 Hastatus erősítés érkezett, és Quintus zsoldosokat is toborzott: 1 Peltaszta és 1 Hoplita egység került seregébe. Így a had már 5 Hastatus, 1 íjász ,1 Velit, és a már említett zsoldos egységekből állt össze. Ezekkel az erőkkel már bátran Szürakuszai elé vonult, és ostrom alá is vette a várost. Messanaban Milícia kaszárnya építése indult, míg Quintus Caecus követ karthágói területek felé indult.A kincstárban 4093 denarius maradt. 269 nyarának első jó híre a Capuai kikötő befejezése volt, ahol azonnal Vulcanus oltárának építése indult. A kincstárnok még 1321 denariusból gazdálkodhatott. Capua 2 Hastatus képzésével is próbált az eljövő háborúk sikeréhez hozzájárulni. Quintus követ partraszállt Messana mellett, és két karthágói sereget talált ott. 269 tele a család első fontos csatáját hozta. Quintus Scipio ,miután elkészültek az ostromgépek, rohamot vezényelt Szürakuszai ellen. Quintus a faltörő kosokat a kapu ellen küldte, az íjászoknak pedig parancsba adta, hogy a veszteségekkel nem törődve lőjék a falon álló görög íjászokat, így vonva el a tüzet a faltör? kosoktól. A terv csak részben vált be, mert bár a görög íjászok valóban a római íjászokra tüzeltek, viszont a kapu tornyait uraló védők tüzes nyílzáport zúdítottak a támadókra. Sikerült is nekik két kost felgyujtani. A római íjászok is igen komoly veszteséget szenvedtek a fal védelméből tüzelő görögök jóvoltából. A kapu mögött várakozott még egy görög hoplita egység is, arra az esetre ha a kaput sikerülne betörni. Pedig volt a római Hastatusoknak elég bajuk a kapu előtt. Folyamatosan forró szurok zúdult rájuk, az egység fele már holtan hevert a földön. A kitartás azonban hamar maghozta gyümölcsét: a kapu nagy robajjal engedett a faltörő kos több tonnás ütéseinek. A szabaddá vált bejáraton négy Hastatus egység özönlött a falakon belülre. Ebből három a görög hoplitákra rontott, egy pedig a kapu tornyait foglalta el. A hátuk mögött az egész római sereg mozgásba lendült. A mérleg nyelve kezdett a rómaiak oldalára billenni. A túlerő ellenére a Hastatusok helyzete nem volt irigylésre méltó. A falon álló görög íjászok is őket vették célba, valamint a kapu tornyaiból is szörnyű tüzes eső zúdult rájuk. A hopliták nagyon kemény ellenfélnek bizonyultak, hosszú lándzsáikkal osztották halálos döféseiket. Sok Hastatus életébe került a kapu előteréért vívott harc, de a nyers erő lassan felülkerekedett a görögökön, és a néhány megmaradt hoplita menekülűre fogta. A Hastatusok a parancs ellenére üldözni kezdték őket a város belseje felé. Közben a negyedik Hastatus alakulat elfoglalta a tornyot a kapu fölött, és az íjászok ellen indult. A falon rekedt görög gyalogosoknak esélyük sem volt a nehéz páncélban lévő rómaiak ellen, és néhány perc alatt az utolsó szálig elhullottak. A védőkből már csak a parancsnok és nehézlovas kísérete maradt, akik a főtéren várták a biztos halált. A támadást a Hastatusok pilum esője vezette be, majd a zsoldos hoplita lándzsások rohanták le őket. Rövid de véres harc után a görög parancsnok és teljes kísérete holtan feküdt a főtéren.Szürakuszai elesett. A következő napok a hősi halottak elhamvasztásával és pihenéssel teltek. Quintus a lakosságot rabszolgasorba döntötte. A szenátus el volt ragadtatva a gyors siker láttán, és azonnal meg is jutalmazta a Scipio családot. A kincstár 5000 denariussal gyarapodott. Quintus nem ült sokáig győzelmi babérjain, egy milícia kaszárnya építésére adott parancsot. A megtépázott Hastatus egységeket átcsoportosította, a két legnagyobb veszteséget szenvedett egységet Capuaba indította feltöltésre. A győzelem hírét az egész család nagy örömmel fogadta. A jutalom pénz is nagyon jól jött, Capuaban kereskedőház építésébe kezdtek. Quintus Caecus követ a karthágóiakkal tárgyalt, térkép információt adott el 240 denariusért. A 268-as év is mozgalmasan indult a Scipio család számára. A római szenátus újabb nagy terhet rótt rájuk. Az újabb feladat: Thapsus város elfoglalása. Ez a város a Karthágói birodalomhoz tartozott ezidőben. Cornelius komolyan fontolóra vette a lehetőségeket. Már háborúban állt a görögökkel, akik ekkor még nagyon komoly erőket jelentettek. Messana mellett állomásozott egy közepes méretű seregük, fenyegetve a várost, blokkolva a kereskedelmet. A görög hajóhadnak nem volt párja az ókori világban. A Scipio család mindössze 2 Biremiszből álló flottája nevetségesnek tűnt ezen erő mellett. És most azt várja a szenátus, hogy a másik tengeri nagyhatalom, Karthágó ellen is viseljenek hadat. A másik nagy probléma Thapsus földrajzi helyzete volt. A város ugyanis Afrikában volt. Ha már Karthágó az ellenfél, sokkal kedvezőbb lett volna a Scipiok számára a szicíliai szigeten levő Lilübaeum. Ha ezt a várost hódítják meg, övék az egész sziget. Cornelius azonnal követet küldött Rómába, de a szenátus semmi engedékenységet nem tanúsított. A cél Thapsus! Ez az utolsó szavunk! Cornelius nagyon elkeseredett a szenátus fafej?sége láttán, de nem akarta összerúgni a port a nagyhatalmú testülettel. Még nem….. Elhatározta: kerül, amibe kerül, elfoglalja Thapsust. Amint megjött a követ a rossz hírrel, azonnal apjánál termett Gaius, aki természetesen a szerette volna a Thapsusra támadó sereget vezetni. Cornelius eredetileg ezt a feladatot is Quintusra szerette volna bízni, aki már Szürakuszai-nál bizonyított. Legifjabb fia azonban addig győzködte, míg rábólintott annak kérésére. Nem engedte azonnal indulni, komoly erőt szeretett volna fia rendelkezésére bocsátani, hiszen fogalmuk sem volt, mekkora erő védheti az ellenséges várost. Időközben Capuába megérkezett a két megtépázott Hastatus, feltöltésük azonnal el is kezdődött. Capuában egy új Hastatus egység is elkészült, sőt a falu lakossága is 6000 fölé duzzadt. Messanaban befejezték a milícia kaszárnya építését, és két Hastatus egység képzése indult. Aulus Scipio 18 éves lett, végre ő is bekapcsolódhatott a birodalom irányításába. Aulus Ovidius kém hajóra szállt, és elindult információkat gyűjteni Thapsusról. A görög kérdés is megoldódni látszott, hiszen sikerült velük tűzszünetet, kereskedelmi egyezményt kötni, és térkép információkat eladni 1270 denariusért. 268 tele eseménytelenül telt. Capuában befejezték a kereskedőház építését, és piacét kezdték el. Közben négy Hastatust indítottak Gaius seregébe. A kincstárban 3032 denarius maradt. 267-ben összegyűlt Gaius serege, és kerülve minden feltűnést hajóra szállt. Kockázatos út volt ez, hiszen ha a karthágói flotta megtámadja őket a hosszú Földközi-tengeri út során, az egész sereg a tengerbe veszik. Szürakuszaiban elkészült a milícia kaszárnya, 2864 denarius maradt a kincstárban. 267 tele szerencsésen indult, hiszen Gaius serege partot ért Afrikában. Nem zavarta őket sem ellenséges flotta, sem vihar. 266 nyarán Gaius Thapsus városa alá ért, és ostrom alá is vette azt. Félt az ellenség felmentő seregétől, ezért még helyi zsoldosokat is fogadott seregébe. 2 líbiai gyalogos és 1 numídiai lovas egység csatlakozott a sereghez. Ekkor érkezett a városban levő kémtől az információ: Thapsust egyetlen alakulat védi. A város sem jelentett nagy akadályt, hiszen még egy fa palánk sem védte. Gaius nem akarta fecsérelni az időt, másnap rohamra küldte seregét. A sereg bevonult a városba, az íjászok kezdték el lőni a főtéren várakozó ellenséges vezért és kíséretét. Mikor az íjászok befejezték, Hastatusok indultak frontális rohamra. Néhány perc múlva a csatazaj elcsendesedett, az ellenség mind egy szálig elesett. 25 római katona halt meg a nehézlovasokkal vívott csatában, de a város a Scipio családé lett.

Gaius a lakosokat rabszolgává tette, és azonnal elrendelte egy fa palánk építését. Közben a hátországban sem álltak le a fejlesztések, Capuában elkészült a piac, és nekiláttak a helytartói palota építésének. Szürakuszai-ban 2 Hastatus kiképzése és kereskedőház építése, Messanaban kikötő építése kezdődött. 266 hideg napjaiban a gazdaság fejlesztésére jutott a legnagyobb hangsúly. A kincstárnok 4508 denariussal kezdhetett el gazdálkodni. Szürakuszai egy Hastatus kiképzésével, Thapsus egy fa palánk megépítésével járult hozzá a birodalom fejlődéséhez. A szenátus vezetői azonban úgy gondolták, hogy ismét próbára teszik a Scipiókat. A feladat Karthágó kiköt?jének blokádja lett. Mivel a feladat ismét lekötötte a kis flottát, Capua két Biremisz építésébe kezdett. Azért ez az időszak sem maradt csata nélkül :Thapsus mellett egy lázadó sereg tűnt fel. Thipsus kapitány, a helyőrség parancsnoka gondolkodás nélkül kirontott a csürhére. 383 emberével szemben mindössze 81 lázadó gyalogos készült a csatára. A római parancsnok nem akart egyetlen katonát sem elveszíteni, így először az íjászokat vezényelte a lázadók ellen. Azok először megpróbálták lerohanni az íjászokat , de a Hastatusok masszív pajzsfala láttán elbizonytalanodtak, és megálltak. A rómaiak közben folyamatosan lőtték őket, majd mikor a nyilak elfogytak, a zsoldos peltaszták kezdtek rájuk lőni. Ez már sok volt a lázadóknak, rémülten kezdtek menekülni. A római parancsnok erre várt, teljes rohamra adott parancsot. A menekülűkből mindössze 10 katona tudott elmenekülni, római veszteség nem volt. 265 nyara egy új szenátusi megbízással indul. Szerencsére ezúttal nem harci, hanem csak diplomáciai feladat vár megoldásra. Diplomáciai vonalon is meg kell mutatnia a családnak rátermettségét, hiszen kereskedelmi egyezményt kell kötnie Numídiával. A karthágói kikötő blokádjára vonatkozó parancsot gyorsan sikerült teljesíteni, meg is érkezett a kincstárba az 1000 denarius jutalom. A fejlődés töretlen voltát mutatja, hogy Capua egy Biremisszel, Messana Hastatussal, és egy kikötővel, Szürakuszai egy Hastatussal és kereskedőházzal ,Thapsus pedig útépítéssel készült el. Szürakuszaiban nekiláttak egy diplomata képzésének, valamint Vulcanus oltárának építésének. Eközben Flavius Scipio nagykorú lett.

Szecsi

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 60 vendég böngészi