A MAGYAROK KRÓNIKÁJA - III. rész

Az Úr 1121. esztendejében Európa számos tartományában tehát véres háborúk dúltak, aminek következtében szinte minden ország jelentõs hadsereget tartott fegyverben, így a bevételek nagy része a háborúk feneketlen zsákjába folyt bele.
<br><br>
Az 1120-as években az állandó háborúk már odáig fajultak, hogy sok várost szerte Nyugat- és Észak-európában a földig leromboltak, a népet földönfutóvá tették, a tartományok pedig szinte évrõl-évre cseréltek gazdát.<br>
Amikor a Pápai Állam elbukott, a Velencei Dózsa is hozzájutott némi területhez, de mivel étvágya (és ezzel együtt mohósága) nem ismert mértéket, ezért a halott pápa nevében hadjáratot indított a Német-Római Császárság ellen, hogy annak földeit betagolja a velencei kereskedõk érdekében birodalmába. Mivel serege csupa kiválóan felszerelt italian light infranty és genovai íjász egységekbõl állt, ezért a hosszú háborúban kimerült német seregek nem tudtak hatásos ellenszert találni a taljánok harcmodora ellen, így tartományaik egymás után lettek a Velencei Kereskedelmi Szövetség adófizetõi. Idõközben a lengyelek is látták, hogy mennyire meggyengült a nyugati szomszédjuk, ezért gyorsan betörtek õk is a német tartományokba, és így a németek már kénytelenek voltak teljesen szétforgácsolni haderejüket, minek következtében a végsõ bukást már nem tudták elkerülni.
<br><br>
Az 1125. év aztán fordulópontnak bizonyult ebben a kaotikus háborúban, mert ekkor a gróf Machiavelli vezette velencei csapatok visszaszorították az Alpokból a németeket Ausztriába, és ott a Bécs várába visszaszorult II. (Gyenge) Rudolf vezette német csapatokat ostrom alá vették. A német császárnak ekkor már csak egy fia, Friedrich volt életben (Ottó herceg a lengyelek elleni prágai csatában esett el, miközben a Császárság keleti tartományait védte), aki megpróbálta felmenteni atyját a szorongatott helyzetbõl, de leharcolt csapatai nem voltak elegendõek az ostromzár feltöréséhez, így csak maga a herceg és testõrsége jutott be a Császárhoz.<br>
Mindez már nem sokat számított, és a következõ évben elesett Bécs is, ahol a német császár hõsiesen, utolsó csepp véréig védte a fellegvárat, de a velenceiek legyûrték az ellenállást, így II. Rudolf és fia is megtért a Teremtõhöz számos katonájával.
<br><br>
Mivel a német uralkodócsalád ezzel az epizóddal megszûnt létezni, ezért a birodalmuk azonnal szertehullott, és a helyi hercegecskék, lázadó földesurak tették rá a kezüket minden értékesebb földre.<br>
Természetesen ezt a helyzetet Lengyelország sem hagyhatta ki, így gyorsan bevonult Csehországba, Sziléziába és Brandenburgba, ahol a földesurak ellenállását letörte, amivel a lengyel fennhatóságot nyugati irányba kiterjesztette.
<br><br>
A legnagyobb hasznot ebbõl a véres konfliktusból természetesen ismét a velencei kalmárok húzták, hiszen a teljes Itáliai-félsziget mellett rátették a kezüket a nyugati és a középsõ német tartományokra is.<br>
Azonban mivel III. (Mohó) Vitale dózse csak a hódítással, pénzszerzéssel és egyéb élvezetes földi örömökkel foglalkozott, elhanyagolta, hogy a kiválóan képzett seregeibõl elegendõt vezényeljen vissza Itáliába, és az ottani elégedetlen polgárság a püspökök és papok bujtogatására egy addig kolostorban bujkáló püspököt III. Orbán néven pápává választott 1127-ben. Az új pápa jelentõs seregek kiállítására ösztönözte az elégedetlen - és emellett igen gazdag - itáliai polgárságot, és az így felállított seregekkel elfoglalta a közép-itáliai tartományokat, majd gyorsan kiátkozta a taljánokat.
<br><br>
Miközben Európa más részein az élet ilyen mértékben megnehezedett, a Magyar Királyság békében fejlõdött II. (Építõ) Béla uralkodása alatt, aki tovább folytatta országa gyarapítását. Mivel a felséges királyúrnak igen jó érzéke volt a gazdasághoz, ezért minden tartomány élére egy tapasztalt, a végletekig hûséges és a kancellárián megfordult nemesurat nevezett ki. Gyarapodott is szépen az ország, egyre nagyobb bevételek áramlottak a kincstárba, ami elsõsorban annak volt köszönhetõ, hogy a Földközi-tenger minden kis szegletében állomásozott legalább egy magyar hadihajó, és vigyázott kereskedõink életére és értékeire. Seregeink közben szépen sokasodtak, már a kiváló székely íjászok is kellõ számban álltak rendelkezésére a királynak, aki azonban látva, hogy mit tett az örökös háborúskodás más nemzetekkel, egyelõre inkább a békét és a csendes fejlõdést választotta.
<br><br>
1128-ban, sokévi tanulóidõ és hadapródi szolgálat után az igen délceg termetû és feltûnõen jóképû Károly herceg apja udvarában megkezdte szolgálatát, hogy egy igazán bölcs uralkodótól lesse el az uralkodás csínját-bínját. Károly herceg elsõ feladatául azt kapta, hogy irányítsa a kémek képzését Szerbiában, akiket a király a keleti szomszéd szándékainak kifürkészésére nagyszámban akart Kijevbe küldeni, és ha a nép ott elégedetlen, egy lázadást kirobbantani, hogy a Moldáviában levõ nagyszámú orosz csapat elkotródjon határaink közelébõl, hiszen minden indok nélkül már négy sereget is összevont a gyönyörû Erdély határai mentén a Nagyhercegség.
<br><br>
[ Itt kell lejegyeznem a történelmi hûség kedvéért, hogy múltkorában magához kéretett a király, és megtekintette, hogyan vezetem a Magyarok Krónikáját. Nagy örömömre elnyerte tetszését, azonban szemöldökráncolva megjegyezte, hogy nem kellene ennyire tömjéneznem sem õt, sem az uralkodócsaládot, mert az én dolgom a tények lejegyzése, hiszen az utókor csak az igaz tények alapján tudja megítélni tetteinket. Megjegyezte királyom azt is, hogy õ sem magától lett ennyire bölcs, hanem kiváló érdemekkel rendelkezõ atyja elõrelátásának köszönheti azt, hogy tapasztaltan és felkészülten kezdhette meg az uralkodást, és ezt szándékozik is továbbadni fiainak, így Károlynak is. Mivel azonban látta a jó urunk, hogy alapvetõen ragaszkodom a történelmi hûséghez, ezért megjutalmazott engem és a nemzetségem ama kiváltsággal, hogy bármikor elõzetes bejelentkezés nélkül jelenhetek meg színe elõtt a királyi udvarban, és azon okból, hogy a megélhetéssel se legyen gondja a szépszámú családomnak, Esztergom környékén számos jó erdõt és szántót a hozzájuk tartozó falvakkal a Buccafiak nevére adta örökös idõkre.]
<br><br>
Még ugyanezen évtizedben a mohó velenceiek hátbatámadták az angolokkal még mindig háborúzó franciákat, és gyors ütemben foglalták el a spanyolokkal együtt a francia hátországot, így a Velencei Kereskedelmi Szövetség területe egyre nagyobb lett Nyugat-Európában.<br>
1129-ben az új pápa, miután kezdeti sikereket ért el a velenceiek ellen, kezdte elveszteni a kezdeményezést, ezért elõdjéhez hasonlóan üzent, hogy minden igaz keresztény uralkodó indítson szent kereszteshadjáratot a szicíliaiak és a velenceiek ellen.
<br><br>
Idõközben szemfüles követeink hírül hozták, hogy a Norvégiát birtokló földesúr jó pénzért seregeivel együtt szívesen szolgálná a magyar koronát, így Norvégia lett a Magyar Királyság legújabb tartománya, melynek kormányzójává a fiatal Ambrus Urat nevezte ki a király, aki azon nyomban belefogott a tartomány felvirágoztatásának, aminek elismeréseképpen a király hozzáadta Aldeheid nevû leányát, amivel Ambrus Úr hûsége az Árpád házhoz még inkább megerõsödött.
<br><br>
Idõközben a velencei hadak számos tartományt elfoglaltak Európában, és 1137-re már övék volt Nápoly kivételével teljes Itália, a volt német tartományok, és a Francia Királyság nagy része. Mindez a gazdagság hatalmas bevételeket hozott III. (Mohó) Vitale dózsénak, aki így Európa legerõsebb hadseregét állította fel. Nagy szerencsénkre a dózse stabil szövetségese volt a magyaroknak, mert egyedül mi nem bontottuk fel velük a szövetséget. Azt, hogy a velenceiek szinte egyedül maradtak, teljes mértékben maguknak köszönhették, hiszen dölyfösségükben és elbizakodottságukban még korábbi szövetségesüket, a szicíliaiakat is megtámadták a tengereken.
<br><br><br>


Krónikám sorait az Úr 1137. esztendejében zárom.
<br><br>

Forrás: <a href="http://nismaster.fx3.hu/" target="_blank" class="szoveg2">http://nismaster.fx3.hu/</a>
<br><br>

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 83 vendég böngészi