Pannonia krónikája 1. rész


I. rész
A kezdetek

Az Úr 1080. esztendejének nyarán, egy tikkasztó reggelen nagy sürgés támadt uram, Tiszteletreméltó László király budapesti palotájában. Uram azonnal magához rendelt, így én Pannóniai János tanúja lehettem annak, hogy a pápai követ átadta uramnak Gergely Pápa áldását, mellyel szentesítette a zászlósurak döntését, uram trónra lépését. A királyi család és a Pápa. A követ távozása után uram írószereket hozatott és nyomban diktálta a terveinek megvalósítását szolgáló parancsokat. Uram, egy nagyon erős, gazdag királyság kiépítésének és végül a Szent Sír, azaz Jeruzsálem elfoglalásának terveit vázolta fel. Csodálattal figyeltem uram mérhetetlen bölcsességet sugalló gondolatait, ahogy azt fejtegette, hogy a célhoz vezető, hosszú, rögös úton a zászlósurak és Őszentsége a Pápa kívánságait is fokozott figyelemmel kell követnie, nehogy idejekorán szükségtelen és az ország erejét felemésztő háborúkba sodródjon. A kezdet. Királyom két, nem túl erős birtokára – Budapest városára és Bran kastélyára - alapozva kívánta megvalósítani szent céljait. Azonnal futárt küldött István tábornokhoz, utasította, hogy seregeivel a hágótól vonuljon dél felé, útközben pedig fogadjon fel egy bolgár íjász csapatot! A futárt utasította, hogy Istvántól azonnal folytassa útját, urunk Branban tartózkodó fiához, Béla herceghez, és adja át a király parancsát, hogy a kastélyban állomásozó csapatok közül egy lándzsás milíciát és a boszniai íjászokat egy kapitány parancsnoksága alatt küldje István tábornok hadaihoz, majd a kastély körül kezdjen útépítésbe, és képezzen ki egy könnyű lovas íjász, valamint egy nemesi lovas íjász csapatot. A futár Ulászló püspöknek is üzenetet vitt, melyben a király arra kérte, hogy folytassa a bran-i régióban megkezdett hittérítő tevékenységét.

A futár távozását követően uram magához kérette leányát, Pioskát és őt északra, a lengyelek királyhoz küldte diplomáciai feladatokkal és esetlegesen dinasztikus házasságkötés céljából. Végül uram Baltasart, a kémet keletre küldte, Budapesten piac építését rendelte el, diplomatát és kereskedőt fogadott fel, majd egy lovas íjász csapat kíséretében táborba szállt és átvette a parancsnokságot Keresztes kapitány csapatai felett is, végül seregével dél-nyugat felé vonult. Királyommal magam is táborba szálltam, hogy mindenben szolgálatára lehessek. Uram célja a határvidék felderítése, lázadó területek királyságához csatolása, a kereszténység terjesztése – a Pápa kegyének, támogatásának biztosítása érdekében – a királyság gazdasági, katonai megerősítése, mielőtt a környező birodalmak – elsősorban Velence és a Szent Római Birodalom – mohó karmaikat országunk felé nyújtanák. 1082 telén - már a táborba - érkezett a jelentés, hogy a kincstárban 6752 arany maradt, miután urunk valamennyi építési, képzési parancsát sikeresen végrehajtották. A hírnök arról is tájékoztatta uramat, hogy a nemes urak Bucharest, a dél-keleti végeken lévő lázadó település elfoglalását a királyság jólétét növelő, bölcs döntésnek tartanák! A király a küldöncöt parancsokkal küldte vissza: A frissen képzett Brassói Endre kereskedőt a Vienna környéki ezüstbányákhoz, követét Fejes Zsigmondot ugyancsak a Szent Római Birodalom, majd azt követően Itália felé küldte. Branban újabb építkezésre – bőrcserző –adott utasítást. Haladéktalanul futárt menesztett István tábornokhoz is, hogy foglalja el Bucharestet. Saját seregét pedig tovább vezette dél-nyugat, a lázadók által lakott Zagreb felé. István seregével – melyhez csatlakozott a Branban frissen kiképzett két új lovas egység, és így 4 lándzsás milicista, 3 íjász és két lovas íjász egységből, valamint a tábornoki testőrségből állt – Bucharest alá vonult, és azonnal lerohanta a Myristikos kapitány vezetése alatt, 3 íjász, 1 lovas íjász és 1-1 városi milicista illetve szláv zsoldos egységből álló helyőrséget.

Erőviszonyok a csata előtt.
István egy sorban előre állította a lándzsásokat, mögéjük az íjászokat, a szárnyakra lovasokat vezényelt. A lázadók a falu központjában gyülekeztek, ezért István a sereget a falu keleti oldalához vezényelte, megpróbálva kicsalogatni az ellenséget. A csatarend. Az íjászok lőni kezdték a szláv zsoldosokat, akik – miután már a fél csapat elhullott a nyilaktól – támadásra indultak, ezalatt a lovas íjászok a település egy másik utcáján belovagolva, tűz alá vették, a többi, még mindig a főtéren tétlenkedő ellenséges csapatot. Erre rájuk rohant a városi milícia, míg az íjászok lőni kezdték őket. A lovas íjászok visszavonultak, közben folyamatosan ritkították a milicisták sorai. A városból kitörő szláv csapat a nyílzáporban hamar megtört, menekülni kezdett, melyet István kihasznált és testőrségével betört a főtérre, lecsapott az egyik íjász csapatra, majd maga után csalva Myristikos kapitány lovas íjász csapatát, visszavonult. Az üldözőkre az íjászok zúdítottak gyilkos tüzet, István is visszafordult testőrségével, de a lázadók íjászai pusztító nyílzáport zúdítottak csapatára. Ezt követően hatalmas lovas csata alakult ki, István testőrségéből csak 4-en maradtak, viszont Myristikos és maradék lovasai megfutottak. Az íjászok közti lőpárbaj addig folyt, amíg el nem fogytak a nyílvesszők. Ezalatt István lovas íjászai a települést megkerülve az ellenség hátába kerültek és onnan indultak – mivel nyilaik elfogytak - rohamra, míg a lándzsások szemből támadtak a főtér irányába. Ez már megtörte a szlávokat, de nem futottak meg, egy kivételével mind ott lelték halálukat a főtéren dúló kaotikus harcban, azonban István is 150 vitézének életével fizetett a győzelemért.

Nem várt veszteségek...
Ennek ellenére István nem dúlta fel a falut, csak megszállta, elrendelte egy fa palánk felépítését. A nemes urak 2500 aranyra rúgó hozzájárulása napokon belül befolyt a kincstárba, ahol így már 9232 arany volt. Ezzel együtt újabb kérés is érkezett a királyhoz, építtessen kápolnát Bran várában. 1084-ben Fejes Zsigmond követ Viennában, Leopold herceggel megállapodott abban, hogy 4 éven át 1000-1000 arany fejében királyunk kereskedelmi jogokat biztosít a Birodalomnak és ezért még térkép információkat is szerzett. Brassói Endre kereskedő megkezdte az ezüst-kereskedést, Kálmán herceg pedig utasítást adott a kápolna építésének előkészítésére. László király lerohanta Zagrebet, amit 2-2 jól képzett íjász milícia és horvát fejszés gyalogos védett, Damjan kapitány parancsnoksága alatt. Az haderők Zagrebnál. Az ellenség a falu főterére húzódott vissza, így királyunk lovas íjászaival oldalazó hadműveletekbe kezdett, hogy támadásra bírja őket, ezalatt a gyalogosokkal a falu felé vonult. A haditerv. Az íjászok és a lovas íjászok két oldalról lőni kezdték a főteret, elsősorban az íjászokat, majd a várakozásoknak megfelelően rohamra induló baltásokat. Végül az íjászok fedezete alatt rohamra indultak a lándzsások és László király is lovasai élén. Valamennyi lázadó a főtéren lelte halálát, de jaj 73 jó magyar vitéz is odaveszett.

Királyunk megszállta a várost és palánkot építtetett. Kálmán herceg Branban, a veszteségek pótlására két lovas íjász kiképzését kezdte meg. Budapesten Hermann Ágnes lengyel hercegnő kereskedelmi jogokat kapott, 1500 aranyért és térkép információkért cserébe. A bevételre szükség is volt, mert egy velencei kalmár Brassói Endrétől megszerezte az ezüst kereskedelmi jogokat, így az ország bevételei csökkentek. Az év végére 11534 arany maradt a kincstárban, ezzel a leggazdagabb királysággá vált országunk. Az építkezések befejeződtek Budapesten, Bucharestben és Branban, ahol a lovas íjászok képzése is befejeződött. Örömteli hír, hogy urunk Zsófia lánya is megszületett. 1086 telén Pioska hercegnő még mindig sikertelenül próbálta felvenni a lengyelekkel a diplomáciai kapcsolatokat, ezért Krakow-tól Halych felé folytatta útját. Fejes Zsigmond pedig folytatta útját Itália felé.

Baltasartól jelentés érkezett, egy Iasi nevű keleten fekvő, lázadók által uralt kastélyról. István veszteségeket szenvedett egységeit Branba küldte feltöltésre, míg az ott képzett 2 lovas íjász csapat csatlakozott seregéhez. István a városban utak építését rendelte el. Budapesten egy újabb kereskedő képzése és Brothel építése kezdődött. 1088-ra a kincstárban 10979 arany volt. Királyunknak újabb örököse született Lukac herceg személyében. A Pápa elégedettségét fejezte ki követe útján, a Bran-i kápolna elkészülte miatt. Az építkezések Branban, Zagrebban és Bucharestben is befejeződtek.Branban a csapatok feltöltése, míg Budapesten a kereskedő képzése fejeződött be. A kerskedő, Vak György azonnal útra kelt, hogy az ezüst kereskedés jogait megszerezze. Az építkezések is folytatódtak: Zagrebban út, Bucharestben kereskedelmi állomás, Branban kovácsműhely építése kezdődött. Budapesten diplomata és pap képzése indult. Említésre méltó diplomáciai esemény, hogy velencei követ kereste fel urunkat Zagrebban, a tárgyalások eredményeként 1500 arany és térképek fejében a velenceiek kereskedelmi jogokat kaptak. 1090-re a kincstárban 11557 arany várt elköltésre.

A Pápa egy kis templom építését kérte Bucharestben, ugyanakkor Zagrebban és Budapesten befejeződtek az építkezések, és az egységek képzése is a végéhez ért. Budapesten fogadó, Zagrebban Town Watch építése, Branban nemesi lovas íjász kiképzése kezdődött, Vak György megkezdte kereskedelmi tevékenységét, Fazekas Istók követ délre, Bizánc felé, míg az újonnan beiktatott pap - Cziriak Kázmér -, keletre Bran felé indult. 1092-re a kincstár 10301 arany tartalékkal rendelkezett, Bucharestben a kereskedelmi állomás építése, Branban az egység kiképzése fejeződött be. Bucharestben azonnal indult az újabb építkezés: Town Watch. Budapestről pedig újabb kereskedő készült a távoli kereskedelemre. 1094-re a kincstárban 10788 arany csengett, Branban és Zágrebban befejeződött az építkezés, valamint Budapesten a 2 lándzsás egység kiképzése. Bizáncnak herceg urunk mindössze 100 aranyért kereskedelmi jogokat adott…bizonyosan Anna Comnenus hercegnő babonázta meg… Hercegünk királyi istálló, míg királyunk bőrcserző építésébe kezdett. Budapestről 2 lándzsás egység Branba – felfegyverzésre -, míg Bucharestből másik kettő Budapestre - feltöltésre - indult. Budapesten 2 újabb egység felállítása is megkezdődött.

Fejes Zsigmond követ Milánóban kezdett tárgyalásokat, eredmény nélkül. 1096- Herceg urunk ujabb váratlan cselekedete: örökbe fogadta a 21 éves Temesvári Jakabot, ki semmilyen kiemelkedő képességgel nem rendelkezik, talán a kereskedelmi jártassága lehet hasznunkra. A kincstárban ekkor már csak 8630 arany volt. Budapesten és Bucharestben az építkezések befejeződtek, csakúgy mint a kiképzések Branban és Budapesten. Budapesten és Bucharestben a föld megtisztításának kezdtek. A fővárosban titokban egy assasin jelent meg urunk szolgálatára. Pioska hercegnő és Antonina orosz hercegnő Halych közelében tárgyalásokat kezdtek, eredményt nem sikerült elérnie úrnőnknek. Fejes Zsigmond Bolognában eredménnyel járt és térképeket adott el Henrich császárnak 600 aranyért. A kincstárban 8113 arany maradt. 1098-ra Zagrebban elkészült a bőrcserző, helyette kereskedelmi állomás építésébe kezdtek. Branban újabb két egység felfegyverzése ért véget és az orgyilkos – Bános Gergely - is megkezdte munkáját Budapestről indulva, ugyanakkor egy kém képzése is megindult. Pioska hercegnő férjhez ment a lengyel trónörököshöz, Zbigniew herceghez, így népeink szövetségre léptek. Nagy siker és öröm ez urunknak!

Az esküvő.
Fejes Zsigmond a milánóiaknak 500 aranyért kereskedelmi jogokat adott és térképeket is cseréltek. Mindez Florence-ben, mely már Milánó uralma alá került. Királyunk eredménytelen tárgyalásokat folytatott Sycilia hercegnőjével. 1100: a kincstár 8431 arannyal gazdálkodhat tovább. Budapesten, Branban, Bucharestben az épületek elkészültek.Az egységek felfegyverzése is terv szerint befejeződött, az új kém – Szolosi Shafar- is szolgálatba állt. A Pápa kérésének teljesítése hátráltatta volna urunk terveinek végrehajtását, így arról el is feledkezett…. Kárpótlandó a Pápát, Fejes követ közvetítésével szövetség köttetett Őszentségével, sőt Bucharestben megkezdődött a templom építése is. Bános Gergely orgyilkos első feladatát – egy velencei követ- megölését, feltűnés nélkül, sikeresen végrehajtotta. Az új kém is sikerrel kezdte tevékenységét, egy Budapestnél feltünt rablóbanda erejét kémlelte ki. Branban a föld megtisztításába kezdtek, egyidejűleg 2-2 nemesi és lovas íjász egység kiképzésével és 3 lándzsás egység újrafegyverzésével. Budapesten bőrcserző épül és 2 lándzsás egység feltöltésére kerül sor. László király uralkodásának első 20 éve alatt a királyság 2 lehetséges tengerparti települést szerzett, remek diplomáciai kapcsolatokat épített ki és mind a hadsereg, mind a család felkészült a további hódításokra. Anonymous - 2007-01-04

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 91 vendég böngészi